17 ve 18. Yüzyılda Türk Müziği

17 ve 18. Yüzyılda Türk Müziği

Eylül 15, 2023 0 Yazar: plasnes

17 ve 18. yüzyıllarda Türk Müziği, Osmanlı İmparatorluğu’nun zirvesinde eşsiz bir dönem yaşadı. Bu dönem, müziğin teorik alanda büyük ilerlemeler kaydettiği, bestekârların öne çıktığı ve önemli müziksel etkileşimlerin yaşandığı bir çağdı. İşte, bu dönemin zengin müzikal mirası ve öne çıkan özellikleriyle ilgili ayrıntılar. Keyifli okumalar!

Türk Müziği’nin Gelişimi

17 ve 18. yüzyıllarda Türk müziği önemli aşamalar kaydetmiş, bestekârlık ve icracılık alanlarında ilerlemiş, Padişahlar ve şeyhülislamlar sanatçıları desteklemiş ve korumuştur. Bu dönemde nota yazımında önemli gelişmeler yaşanmış, Dimitrie Cantemir (Kantemiroğlu) ve Kindi’nin bulduğu ebced notası üzerinde çalışarak yeni bir nota yazım şekli geliştirilmiştir. Bu, Türk müziğine büyük katkı sağlamıştır.

17. yüzyılda Türk Müziği

17. yüzyılda Türk Müziği, Osmanlı İmparatorluğu’nun zirvesinde bulunduğu bir dönemde önemli gelişmeler yaşamıştır. Bu dönemde Türk Müziği, hem teorik hem de pratik anlamda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. İşte 17. yüzyılda Türk Müziği hakkında bazı temel bilgiler:

 • Klasik Türk Müziği’nin Temelleri: 17. yüzyılda, günümüzde Klasik Türk Müziği olarak bilinen müzik geleneğinin temelleri atılmıştır. Bu dönemde, makam sistemi daha da geliştirilmiş ve teorik alanda önemli çalışmalar yapılmıştır.
 • Bestekârların Önemi: Bu dönemde pek çok önemli bestekâr yetişmiştir. Özellikle Dede Efendi, Hafız Post, Hafız Süleyman Bey gibi isimler, Türk Müziği’nin bu dönemdeki önemli temsilcilerindendir.
 • Makam ve Usuller: Makamların ve usullerin çeşitliliği bu dönemde artmıştır. Özellikle yeni makamların keşfi ve kullanımı bu dönemin önemli özelliklerindendir.
 • Edebî Şiirle İlişki: Türk Müziği, edebî şiirle sıkı bir bağa sahiptir. 17. yüzyılda, divan edebiyatının etkisi altında gelişen şiir, müziğin de şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır.
 • Enstrümantal Müzik: Saz eserleri, bu dönemde önem kazanmıştır. Saz sanatçıları, çalgılarını ustalıkla çalarak dinleyicilere keyifli anlar yaşatmışlardır.
 • Toplumsal Etkileşimler: Osmanlı İmparatorluğu, 17. yüzyılda birçok farklı kültürün etkisi altındaydı. Bu da Türk Müziği’nde çeşitliliği artıran bir faktördü. Pers, Arap ve Hint etkileri bu dönemde müziğe yansımıştır.
 • Türk Müziği’nin Evrimi: 17. yüzyıl, Türk Müziği’nin evrimi için önemli bir dönemdi. Geleneksel unsurların modern etkilerle buluştuğu, yeni tarzların doğduğu bir dönemi temsil etmektedir.

Bu bilgiler, 17. yüzyılda Türk Müziği’nin temel özellikleri hakkında genel bir bakış sunmaktadır. Bu dönemin müziği, Osmanlı İmparatorluğu’nun kültürel zenginliğini ve çeşitliliğini yansıtan önemli bir mirası oluşturur.

17. Yüzyılda Türk Müziğinin Özellikleri

 • 17. yüzyılda Türk müziğinde askerî, dinî ve din dışı müzikler toplu olarak icra edilen türler arasında yer almıştır.
 • Şiirlerin bestelenmesiyle sözlü müzik gelişmiş, sarayda ve saray çevresinde hem klasik hem de halk tarzı fasıllar önem kazanmıştır.
 • Osmanlı İmparatorluğu’nda öne çıkan müzik türleri arasında dinî alanda mevlit, miraciye ve Mevlevi ayini; askerî alanda mehter ve nevbet; din dışı müzik alanında ise peşrev, saz semaisi, kâr, beste, semai ve şarkı bulunmaktadır.

18. Yüzyılda Türk Müziği

18. yüzyıl, Lale Devri olarak adlandırılan dönemdir. Düşünce, edebiyat ve müzikte önemli gelişmeler yaşanmış, Osmanlı sarayıyla Avrupa arasındaki kültür ilişkileri artmıştır. Avrupa kültürü Osmanlı’da bir tarz halini almış, Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa dönemin müzikçilerini desteklemiş ve korumuştur.

18. Yüzyılda Türk Müziğinin Özellikleri

 • Besteleme ve seslendirmede büyük ilerleme kaydedilmiş, Türk müziği teori, terminoloji ve icra alanlarında Batı etkisi görülmüştür.
 • Keman saray müziğinde kullanılmış, nota gelişimi sürdürülmüş, Müzikolog Hamparsum Limonciyan Sultan III. Selim’in isteği üzerine yeni bir nota yazım sistemi geliştirmiştir.

17 ve 18.Yy Osmanlı Söz Yazarı, Bestekar ve Yorumcuları

17. ve 18. yüzyıllar, Osmanlı İmparatorluğu’nda müziğin altın çağı olarak kabul edilir. Bu dönemde birçok önemli söz yazarı, bestekar ve yorumcu yetişti. İşte bu dönemin öne çıkan bazı isimleri:

Söz Yazarları:

 1. Nedim: Divan edebiyatının önemli şairlerinden biri olan Nedim, aynı zamanda önemli bir şarkı sözü yazarı olarak da bilinir. Zengin ve duygusal şiirleriyle tanınır.
 2. Şeyh Galip: Divan edebiyatının ünlü şairlerindendir ve birçok güzel şiirin yanı sıra şarkı sözleri de yazmıştır.

Bestekarlar:

 1. Dede Efendi: Klasik Türk müziğinin en önemli bestekarlarından biridir. 17. yüzyılın sonlarına doğru ve 18. yüzyılın başlarında etkinlik göstermiştir.
 2. Hafız Post: Klasik Türk müziğinin önemli bestekarlarından biridir. Genellikle halk müziği formlarında eserler bestelemiş ve seslendirmiştir.
 3. Hafız Süleyman Bey: 18. yüzyılın başlarında etkinlik göstermiş bir bestekardır. Özellikle saz eserleri ile tanınır.

Yorumcular:

 1. Nesimî Çalasın: Ünlü bir şarkıcı ve saz virtüözüdür. Hem kendi bestelerini seslendirmiş hem de dönemin diğer bestekarlarının eserlerini yorumlamıştır.
 2. Deli Hasan: Halk arasında “deli” olarak anılan Hasan, dönemin popüler yorumcularından biriydi. Sazıyla yaptığı yorumlar halk arasında büyük ilgi görmüştür.

Bu isimler, 17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu’nda müziğin gelişimine büyük katkılarda bulunmuş önemli figürlerdir. Her biri kendi alanında ustalıklarıyla tanınmış ve dönemin müzik mirasının oluşturulmasında etkili olmuşlardır.

17 ve 18.Yüzyılda Müzik Kurumları

 • Mehterhane: Askerî müzik eğitimi verilen bir kurum olarak önemliydi. Mehterhaneden yetişen bestekârlar ve icracılar sayesinde askerî müzik sanatı gelişti. 1828’de kapatıldı, yerine Mızıka- i Hümayun adlı saray bando okulu kuruldu.
 • Enderun: Saray okulu olarak bilinen bu kurumda devlet ve saray hizmetinde görevlendirilmek üzere öğrenciler yetiştirilirdi. Müzik dersleri de verilirdi. II. Meşrutiyet döneminde kapatıldı.
 • Mevlevihaneler: Müzik eğitimi verilen önemli kurumlardandı. Dinî müzik eğitimi yanında din dışı müzik, saz, edebiyat ve dil eğitimi de alınırdı. III. Selim ve II. Mahmut döneminde desteklenerek yaygınlaştırıldı.

17 ve 18. Yüzyılda Türk Müziği’nin Etkileri ve Sonuçları

17. ve 18. yüzyıllarda Türk Müziği, Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş coğrafyasında önemli bir kültürel etki alanına sahipti. Bu dönemin etkileri ve sonuçları şu şekilde özetlenebilir:

1. Kültürel Zenginlik ve Çeşitlilik:

Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı bölgelerinde yaşayan farklı etnik gruplar, kendi kültürlerini müzikleriyle ifade ediyorlardı. Bu durum, zengin bir müzik mozaik oluşmasına katkı sağladı.

2. Farklı Müzik Akımlarının Birleşimi:

Osmanlı İmparatorluğu, coğrafi yapısı ve siyasi yapısı gereği çeşitli kültürleri bir araya getiriyordu. Bu da farklı müzik akımlarının birleşerek zengin bir müzik geleneğinin oluşmasına olanak tanıdı.

3. Dini ve Geleneksel Unsurların Birleşimi:

İslam kültürünün etkisiyle dini motifler, halk müziğiyle birleşerek dini temalı şarkıların oluşmasını sağladı. Bu dini temalar, dini törenlerde ve dini kutlamalarda önemli bir yer tuttu.

4. Klasik Türk Müziği’nin Gelişimi:

17. ve 18. yüzyıllar, Klasik Türk Müziği’nin temellerinin atıldığı bir dönem olarak kabul edilir. Bu dönemde Dede Efendi gibi önemli bestekarlar, klasik makamların oluşturulmasında önemli rol oynadılar.

5. Halk Müziği ve Saz Sanatçıları:

Bu dönemde halk müziği, Osmanlı toplumunun temel bir ifadesi haline geldi. Saz sanatçıları, halkın günlük yaşamından ve duygularından ilham alarak eserler oluşturdu.

6. Kültürel Değişim ve Etkileşim:

Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş coğrafyası, farklı kültürlerin bir arada yaşamasını sağladı. Bu da müzikte sürekli bir kültürel değişim ve etkileşimin olmasına yol açtı.

7. Müzik Eğitiminin Yaygınlaşması:

Sarayda ve medreselerde müzik eğitimi veriliyordu. Bu da genç yeteneklerin yetişmesini sağlayarak müziğin yaygınlaşmasına katkı sağladı.

17. ve 18. yüzyıllarda Türk Müziği, Osmanlı İmparatorluğu’nun kültürel ve sosyal yapısının bir yansıması olarak zenginleşti ve çeşitlendi. Bu dönemin mirası, günümüzde hala Türk müziğinin temelini oluşturuyor ve kültürel mirasımızın önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. 17. ve 18. yüzyıllarda Türk Müziği’nin temel özellikleri nelerdir?
  • 17. ve 18. yüzyıllarda Türk Müziği, Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş coğrafyasındaki farklı kültürlerin etkileşimiyle şekillendi. Klasik Türk Müziği’nin temelleri atıldı ve çeşitli makamların gelişimi sağlandı. Halk müziği de bu dönemde büyük bir önem kazandı ve saz eserleriyle halkın duygularını yansıttı.
 2. Hangi bestekarlar 17. ve 18. yüzyılda Türk Müziği’nde etkili oldular?
  • Dönemin önemli bestekarları arasında Dede Efendi, Hacı Arif Bey, Tanburi Cemil Bey gibi isimler bulunmaktadır. Bu bestekarlar, dönemin müziğinin gelişimine önemli katkılarda bulundular.
 3. Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı bölgelerindeki kültürlerin müziğe etkisi nedir?
  • Osmanlı İmparatorluğu’nun geniş coğrafyası, farklı etnik grupların kendi kültürlerini müzikleriyle ifade etmelerine olanak tanıdı. Bu da zengin bir müzik mozaik oluşmasını sağladı.
 4. 17. ve 18. yüzyıl Türk Müziği’nin dini temaları nelerdir?
  • Bu dönemde İslam kültürünün etkisiyle dini temalı şarkılar oluştu. Mevlevi ayinleri ve Naat gibi dini törenlerde önemli bir yer tutan eserler bestelendi.
 5. Halk müziği ve saz sanatçıları 17. ve 18. yüzyılda nasıl bir rol oynadılar?
  • Halk müziği, Osmanlı toplumunun temel bir ifadesi haline geldi. Saz sanatçıları, halkın günlük yaşamından ve duygularından ilham alarak eserler oluşturdu. Bu sanatçılar, halkın duygusal dünyasını ifade etmede önemli bir rol oynadılar.
 6. 17. ve 18. yüzyılda Türk Müziği’nin Avrupa müziği ile etkileşimi nasıl oldu?
  • Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa ile temasları arttı. Bu etkileşim, Avrupa müziğinin Osmanlı kültürüne bazı unsurların geçmesine yol açtı.
 7. 17. ve 18. yüzyılda Türk Müziği’nin sarayda nasıl bir yeri vardı?
  • Sarayda müzik, önemli bir kültürel etkinlikti. Sultanlar ve saray mensupları için özel konserler düzenlenir, bestekarlar ve sanatçılar sarayda görev alırdı.
 8. Bu dönemde Türk Müziği’nin eğitimi nasıl gerçekleşirdi?
  • Müzik eğitimi, sarayda ve medreselerde verilirdi. Özellikle sarayda yetişen yetenekli gençler, geleceğin önemli bestekarları olarak yetiştirilirdi.
 9. 17. ve 18. yüzyıl Türk Müziği’nin günümüz Türk Müziği’ne etkileri nelerdir?
  • Bu dönemin mirası, günümüzde hala Türk müziğinin temelini oluşturuyor. Klasik Türk Müziği’nin temel makamları bu dönemde belirlendi ve halk müziği geleneği devam etti.
 10. 17. ve 18. yüzyıl Türk Müziği’nin bugünkü kültürel mirasımızdaki yeri nedir?
  • Bu dönem, Türk müziğinin temellerinin atıldığı bir dönem olarak kabul edilir. Bugün hala bu dönemin etkilerini görmekteyiz ve Türk müziği kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır.

Dış Bağlantılar: Wiki | Wiki | Wiki